Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklepy internetowe prowadzone przez MyLight, Minkowice 188B 21-007 Mełgiew 712-298-07-53 (zwane dalej: Administratorem lub ADO). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

 1. MyLight Małgorzata Wawszczak, Minkowice 188B 21-007 Mełgiew Nip 712-298-07-53 jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 2. Administrator prowadzi sklepy internetowe pod adresem www.sklep.mylight.pl

 

Dane Osobowe

 1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

 2. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

 3. W przypadku informacji handlowych (Newsletter) oraz działań marketingowych (System call back/czat elektroniczny/formularz kontaktowy) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania informacji handlowych lub brak podjęcia działań marketingowych przez Administratora danych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji handlowych wysyłanych przez Administratora danych prosimy aktywować link zamieszczony każdorazowo w korespondencji elektronicznej zawierającej informację handlową (Newsletter) bądź zgłosić takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mylight.pl albo w formie pisemnej na adres MyLight Małgorzata Wawszczak Minkowice 188B 21-007 Mełgiew

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych:

 1. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w związku z tym mają Państwo prawo do:

 1. wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,

 2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 3. prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,

 5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo danych

 1. MyLight z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. MyLight dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 3. Podjęte przez MyLight działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności sugerujemy by zachowali Państwo w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniali ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Sklepu. 

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator zbiera od Państwa i przetwarza następujące dane:

 1. podczas rejestracji konta – adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, numer NIP, numer REGON, numer telefonu i adres e-mail, informacje o sprzedanych produktach, złożonych zamówieniach oraz etapach realizacji zamówień,

 2. podczas składania zamówienia - imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, numer NIP, numer REGON, numer telefonu i adres e-mail, informacje o sprzedanych produktach, złożonych zamówieniach oraz etapach realizacji zamówień,

 3. podczas procesu rozpatrywania reklamacji - imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer REGON, numer telefonu i adres e-mail, informacje o sprzedanych produktach, złożonych zamówieniach oraz etapach realizacji zamówień,

 4. podczas kontaktu telefonicznego – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu i adres e-mail, informacje o sprzedanych produktach, złożonych zamówieniach oraz etapach realizacji zamówień,

 5. podczas przyjęcia zgłoszenia w ramach obsługi czatu elektronicznego – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu i adres e-mail, informacje o sprzedanych produktach, złożonych zamówieniach oraz etapach realizacji zamówień,

 6. podczas przyjęcia zapytania w ramach formularza kontaktowego - imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu i adres e-mail, informacje o sprzedanych produktach, złożonych zamówieniach oraz etapach realizacji zamówień,

Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. MyLight będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. wykonania zawartych umów:

 1. założenia konta w sklepie internetowym Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO,

 2. realizacji złożonych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO,

 3. realizacji zgłoszonych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 c Rozporządzenia RODO,

 4. dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO,

 5. sprawozdawczości finansowej i wystawiania faktur – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO.

  1. podejmowania działań marketingowych lub korzystania z narzędzi kontaktowych:

 1. przesyłania informacji handlowych (newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO oraz art. 10 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 1. jednorazowego kontaktu telefonicznego , celem przedstawienia oferty handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne,

 2. przyjęcia zgłoszenia, rozpatrzenia zgłoszenia oraz udzielenia odpowiedzi w ramach obsługi czatu elektronicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO,

 3. przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO,

 4. profilowania zawartości serwisu z wykorzystaniem plików cookies, w celu dostosowania oferty do Państwa preferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.

 1. Państwa aktywność w Sklepie, w tym w szczególności Państwa dane osobowe, mogą być również rejestrowane w logach systemowych. Dane zebrane w logach przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz.

Odbiorcy Danych Osobowych:

 1. W związku z realizacją usług, MyLight ujawni Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. Urząd Skarbowy),

 4. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

 5. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Czas przechowywania danych osobowych:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zamówienia lub do czasu usunięcia przez Państwa konta klienta, jednak nie dłużej niż do czasu rozliczenia należności lub upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń albo wyjaśnienia okoliczności niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usług sklepu internetowego. Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

 2. Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji handlowych, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w tym celu. Jednocześnie Państwa dane osobowe przechowywane w związku z podejmowanymi działaniami marketingowymi oraz korzystaniem z narzędzi kontaktowych będą przechowywane przez okres 2 lat

 3. Po cofnięciu zgody Administrator danych może jednak zachować tę niezbędną, ograniczoną część danych osobowych w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych stosownymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO.

Polityka „Cookies”

 1. Podczas korzystania ze Sklepu, Państwa Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych sklepu, poprzez pliki cookies .

 2. Cookies (tzw. elektroniczne obrazki), pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której śledzenie zostało zamieszczone, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w plikach cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, które wykorzystywane jest podczas aktywności w Sklepie.

 4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

 6. Sklep wykorzystuje również pliki cookies podmiotów zewnętrznych (Zaufanych Partnerów). Pliki te są wykorzystywane m.in. do celów popularyzacji Sklepu poprzez prezentowania reklam produktów Sklepu na innych stronach internetowych. Informacje na temat polityki prywatności oraz polityki cookies podmiotów zewnętrznych, można znaleźć na następujących stronach:

 1. Google

 2. Facebook

 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do Państwa preferencji, tj. dostosowywać zawartość Sklepu do Państwa indywidualnych preferencji zakupowych,

 2. dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej: w szczególności w celu rozpoznania urządzenie, którego używacie Państwo w celu użytkowania Sklepu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,

 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 4. utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musicie Państwo na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 5. Państwa identyfikacji jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są Państwo zalogowani;

 6. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 7. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,

 1. Pliki cookies charakteryzują się tym, że:

 1. nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,

 2. "cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

 3. dane pozyskane z "cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,

 4. nie są przeznaczone dla komputerów, czy urządzeń mobilnych – nie wpływają na sposób ich działania,

 5. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

 6. domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

 7. na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do Państwa indywidualnych preferencji.

 1. Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez Państwa w trakcie korzystania ze Sklepu (pliki cookies), możemy dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Sklepu do Państwa indywidualnych oczekiwań, poprzez wyświetlanie produktów, którymi byliście Państwo zainteresowani wcześniej.

 2. Okres ważności plików cookies przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym, będzie wynosił maksymalnie jeden rok. Po upływie tego terminu, pliki cookies zostaną automatycznie usunięte, a Sklep nie będzie więcej przetwarzał informacji w nich zawartych.

 3. W każdym momencie mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, cofający tym samym zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Sklep oraz usunąć stałe pliki cookies znajdujące się na Państwa urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Komputery osobiste

 2. Urządzenia mobilne

W razie problemów oraz w przypadku, gdy posiadają Państwo przeglądarkę niewymienioną powyżej, prosimy o skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się bezpośrednio z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 1. W każdej chwili mogą Państwo również zmienić ustawienia plików cookies bezpośrednio za pośrednictwem Sklepu, przechodząc do ustawień plików cookies znajdujących się na właściwej stronie internetowej.

 1. Pragniemy Państwa poinformować, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania Państwa preferencji, może znacząco utrudnić korzystanie ze Sklepu, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystania ze Sklepu

 2. 1. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej. - w punkcie dotyczącym praw konsumenta (cofniecia zgody na przetwarzanie) adres Administratora Danych Osobowych - kontakt@mylight.pl.